Obchodné podmienky

Záväzné obchodné podmienky

Vymedzenie pojmov

Kúpna zmluva

Odstúpenie od zmluvy

Práva z chybného plnenia

Spôsoby doručenia

Všeobecné podmienky

Ochrana osobných údajov a dát

Vyhlásenie

Záväzné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky prevádzkovateľa internetového obchodu EroticStore.sk společnoti Flash Partners s.r.o., sú platné od 1.1.2014. Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov na diaľku. Každý kupujúci má možnosť sa s týmito s týmito obchodnými podmienkami oboznámiť pred odoslaním objednávky. Kupujúci je riadne oboznámený, že s odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že všetkým bodom obchodných podmienok rozumie a s nimi súhlasí.

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). V prípade, že je zmluvnou stranou kupujúci, ktorý nie je spotřebitl, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.).

Vymedzenie pojmov

Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu Eroticstore.sk, spoločnosť Flash Partners s.r.o., so sídlom Holeckova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 03840361. Spoločnosť je zapísaná na registrovom súde v Prahe spisová značka C 238432. Miestom plnenia zo všetkých zmluvných vzťahov adresa sídla spoločnosti, alebo adresa predajne Plzeňská 205, 150 00, Praha 5.

Kupujúci je každý zákazník, ktorý nakupuje v našom eshope je nazývaný kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom.

Spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ sa považuje za podnikateľa. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane predávajúci.

 

Kúpna zmluva

Obsah eshopu si môže prezerať iba osoba staršia ako 18 rokov, rovnako tak uzavrieť kúpnu zmluvu.

Každá riadne vyplnená a odoslaná objednávka prostredníctvom internetového obchodu EroticStore.sk, alebo urobené prostredníctvom telefónu je pre kupujúceho záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Kupujúci je svojím návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy viazaný po dobu 20 dní od odoslania objednávky.

Predávajúci potvrdí bezodkladne obdržaní objednávky v zmysle § 1827 ods. 1 Občianskeho zákonníka prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Toto potvrdenie však nie je akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, kde za akceptáciu sa považuje tovar dovezený zo strany predávajúceho kupujúcemu alebo výslovná akceptácia návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefónu.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Na dôkaz porozumení s podmienkami vysloví súhlas zaškrtnutím tlačidla v poslednom kroku elektronickej objednávky. V prípade objednávky uskutočnenej prostredníctvom telefónu, je kupujúci povinný sa s obchodnými podmienkami oboznámiť prostredníctvom webových stránok EroticStore.sk

Spotrebiteľ má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Túto skutočnosť je spotrebiteľ povinný predávajúcemu oznámiť e-mailom alebo telefonicky.

Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa.

Na všetok predávaný tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov.


Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy podľa § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru l v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.

Rozhodne ak sa spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, kontaktuje Pieseň predávajúceho a uvedie, že odstupuje od zmluvy. V písmene odstúpenia od zmluvy je potrebné uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Vrátenie platby v hotovosti je možné uplatniť len v mieste prevádzky, nie je možné vrátenie poštovej pokukázkou. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využitý tiež formulár poskytovaný predávajúcim.

V prípade platného odstúpenia od kúpnej zmluvy, bude spotrebiteľovi vrátená kúpna cena za tovar vr. nákladov na najlacnejšie ponúkanú dopravu od predávajúceho k spotrebiteľovi. Nákupná cena je celková cena, ktorú zákazník uhradil a aká je uvedená na faktúre. Náklady na dopravu od spotrebiteľa k predávajúcemu hradí spotrebiteľ. Platby budú vrátené, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu dôjde oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy. Samotnú platbu však vráti predávajúci až po obdržaní vráteného tovaru, alebo ak preukáže spotrebiteľ, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr. Spotrebiteľ je povinný v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy, bez zbytočného odkladu odoslať tovar na adresu predávajúceho, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy.

ŽIADAME zákazníkov, aby vrátený tovar bolo hygienicky úplne nezávadné, kde túto skutočnosť skúmame pod špeciálnou UV lampou, ktorá odhalí akékoľvek zmeny materiálu po použití vody, mydla a pod. Ďalej žiadame zákazníkov, aby tovar vracali:
- kompletný vrátane prípadných komponentov, zliav a pod.
- spolu s tovarom zaslali platný doklad o kúpe (faktúra, paragón a pod.)
- aby bol tovar nepoškodený, najlepšie v originálnom obale

Spotrebiteľ nemôže v súlade s § 1837 občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy:

a) poskytovanie služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy
b) dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy
c) dodanie alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa
d) dodávke tovaru, ktorý bolo upravené podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu
e) dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom
f) oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov
g) dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť
h) dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal
ch) dodávke novín, periodík alebo časopisov
i) ubytovanie, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne
j) uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, alebo dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.
Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné uplatniť, ak bol tovar už čiastočne spotrebovaný. Nemožno tiež odstúpiť od zmluvy na tovar, ktorého charakter to vylučuje, najmä z hygienických dôvodov. Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne opotrebované, môže predávajúci uplatniť právo na náhradu tým, že zníži cenu tovaru o hodnotu, ktorú tovar stratilo.

Spôsoby doručenia

Slovenská pošta 2-5 dny 5.5 €
GLS kurýrní služba 2-5 dny 5 €
Zásilkovna - 1-3 dny4 €
Zboží odeslané na dobírku+1 €

Zákazník by mal vo vlastnom záujme tovar prekontrolovať, či nenesie zjavné známky poškodenia. Ak áno, mal by bezodkladne informovať o stave Eroticstore.sk a postupovať podľa reklamačného poriadku dopravcu, alebo predávajúceho.

 

V prípade, že tovar už bol odoslaný a zákazník objednávku tovar neprevezme, odmietne tovar prevziať v stanovenej úložnej lehote od dopravcu či doručiteľa, alebo zásielka nemohla byť doručená z dôvodu neoznačenej schránky či zvončeka. V takom prípade je zákazník povinný uhradiť uhradiť náklady na poštovné a balné vo výške 6 €.

Práva z chybného plnenia

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka).

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že v čase, keď spotrebiteľ vec prevzal:

a) má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané
b) sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa
c) vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy
d) je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti
e) vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov
Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

a) na odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci
b) na odstránenie vady opravou veci
c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpiť od zmluvy
Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Nezvolí Ak kupujúci svoje právo včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Zákazník by mal užívať tovar len na účel, na ktorý je tovar určený. Neodborná manipulácia, neodborné zásahy, alebo nedostatočná hygienická starostlivosť o výrobok môže spôsobiť, že reklamácia bude vyhodnotená ako neoprávnená. Nárok na podanie reklamácie ale nie je nijako dotknutý a zákazník reklamáciu môže uplatniť.

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady do 24 mesiacov od prevzatia tovaru ..

Reklamácia musí byť vybavená vrátane odstránenia vád bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 pracovných dní od uplatnenia reklamácie. Výnimku tvoria iba fakt, ak bude tovar zaslaný na odborné posúdenie výrobcovi alebo inému odbornému subjektu. V tomto prípade je povinnosť zo strany predávajúceho informovať o týchto skutočnostiach kupujúceho a kupujúci môže s predĺžením reklamačný lehoty súhlasiť. Ak sa obe strany dohodnú na predĺženie reklamačný lehoty, posúva sa tu doba na vybavenie reklamácie na dobu podľa dohody. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí s predĺžením lehoty, má právo na vrátenie kúpnej čiastky a odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Reklamáciu môže zákazník uplatniť písomne, formou e-mailu, telefonicky alebo osobne v mieste pre osobné odbery. Prosíme zákazníkov, aby spolu s reklamáciou priniesli doklad o kúpe, ktorý dostali spolu s tovarom.

Ak je reklamácia uplatnená a zákazník získa právo na odstránenie chyby či zľavu z ceny pôvodnej, je týmto zákazník viazaný a nemôže už voľbu uplatneného práva meniť. Ak sa nedohodne s reklamačným oddelením inak.

Záruka za akosť v prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom

Predávajúci neposkytuje kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, záruku za akosť tovaru, ak nie je tak výslovne medzi zmluvnými stranami dohodnuté. Zodpovednosť predávajúceho za vady sa v takomto prípade riadi Občianskym zákonníkom.

Všeobecné podmienky

Pri výbere tovaru je dôležité zvážiť druh, veľkosť a účel, na ktorý tovar kupujete. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o erotické pomôcky, je obzvlášť dôležité dodržiavať hygienické zásady a ošetrovať tovar vhodným spôsobom s prihliadnutím na materiál a funkčnosť výrobku.

Je potrebné si uvedomiť, že pri neodbornej manipulácii, nedodržiavanie hygienických zásad pri ošetrovaní pomôcok, alebo používanie výrobku na iný účel ako je určené, nemusí byť reklamácia uznaná ako oprávnená. Právo na reklamáciu, ale nie je nijako dotknuté.

Nakupovať tovar na dobierku môžu iba osoby so sídlom, alebo bydliskom na území Slovenskej republiky. Ak budete chcieť tovar doručiť do zahraničia, alebo bude kupujúci objednávať zo zahraničia, je nutné vykonať platbu bezhotovostným prevodom, alebo on-line platobnou kartou. Tovar bude následne doručený za obvyklých podmienok.

Pred nákupom môžete vykonať registráciu. Osobné údaje, ktoré uvediete v registračnom formulári chránime v zmysle zákona č.101 / 2000, Zb. O ochrane osobných údajov. Všetky údaje budú použité iba pre vlastné potreby, účel overenie objednávky a doručenie tovaru.

Doba doručenia sa započítava odo dňa potvrdenia o odoslaní objednávky predávajúcim na uvedený email kupujúceho. Objednávky uskutočnené v pracovné dni od 9.00 do 15.00 sú odosielané ešte v ten istý deň. V prípade doručenia do 24 hod je limitná doba objednanie a potvrdení objednávky do 15 hod. U služby DPD sa čas pre doručenie do 1 dňa započítava vždy odo dňa nasledujúceho po potvrdení objednávky. V ostatných prípadoch podľa individuálnej dohody (sviatky, víkendy)

 

Všetky ceny sú uvedené v € vrátane DPH, prípadné zľavy a akcie sa nezlučujú. Eroticstore.sk si vyhradzuje právo meniť darčeky, ktoré sú zadarmo pridávané k objednávkam a to bez predchádzajúceho upozornenia.

Zákazník súhlasí, že tovar kupuje na vlastné riziko, pre vlastnú potrebu. Predajca nezodpovedá za nesprávne použitie výrobkov a nenesie zodpovednosť za prípadné zdravotné riziká spojené s nevhodným použitím výrobku kupujúcim.

Potvrdením objednávky zákazník potvrdzuje, že objednávku urobil zo svojej vlastnej vôle, že tu neboli nenápadne nevýhodné podmienky zo strany predávajúceho a súhlasí so všetkými podmienkami najmä podmienkami použitia, reklamačným poriadkom a všeobecnými obchodnými podmienkami Eroticstore.sk

Každú podozrivú platobnú transakciu platobnou kartou Mastercard a Visa sme plne oprávnení nahlásiť banke a policu a vyhrazujme si právo tovar pozdržať minimálne do doby, než bude záležitosť vybavená a potvrdená oprávnenosť platobné transakcie kartou.

Každý zákazník platiaci platobnou kartou môže byť z bezpečnostných dôvodov vyzvaný pri prevzatí tovaru k predložení preukazu totožnosti k zapísaniu údajov o príjemcovi objednávky.

U objednávok do hodnoty 250 € bez poštovného, ​​je možné objednávku odoslať až po uhradení čiastky bankovým prevodom, online eBanka, alebo kreditnou kartou. Ostatné objednávky nad 250 kč sú expedované podľa požadovanej doručovacej a platobné metódy vybranej zákazníkom.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Ochrana osobných údajov a dát


Od chvíle, kedy sme sa rozhodli vstúpiť na internetový trh, sme si boli istí, že partnerstvo musí byť založené na dôvere. Preto sa snažíme Vám poskytnúť seriózne on-line shop so zázemím seriózne spoločnosti. Zhromažďujeme pre nás len tie najdôležitejšie dáta, ktoré potrebujeme pre kvalitné a správny chod všetkých objednávok. Veríme že si získame Vašu dôveru.

Vyhlásenie

Eroticstore.sk týmto vyhlasuje, že všetky údaje poskytnuté v registračnom formulári nebude poskytovať tretím osobám, predávať ich alebo poskytovať ďalším subjektom za účelom propagácie a pod.
Všetky poskytnuté údaje budú použité iba pre potreby Eroticstore.sk najmä pre autorizáciu objednávky, doručenie objednávky a pre informácie o novinkách.
Všetky práva a povinnosti s ochrannou osobných dát a používaním dát k vlastným účely Eroticstroe.sk prechádza na prípadných právnych nástupcov Eroticstore.sk

Z dôvodu skvalitňovania služieb a preukázateľnosti uskutočnenia záväznej objednávky kupujúcim, sú všetky telefonické hovory zaznamenávané a u objednávky je ukladaná identifikácia IP adresy kupujúceho.

Darčekové poukazy

Darčekový poukaz môžete uplatniť cez e-shop alebo na kamennej predajni.
Na darčekové poukazy nevraciame späť peniaze.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín. Elektronická evidencia tržieb sa týka platieb v hotovosti na adrese prevádzky pri osobnom odbere, platieb v hotovosti pri rozvážke tovaru vlastnom kuriérom a platieb kartou cez platobnú bránu e-shopu. Povinnosť elektronickej evidencie tržby nadobúda účinnosť od 1. marca 2017.Nájdete nás pri zastávke Kavalírka cca 100 metrov smerom z centra, po ľavej strane.

Platba kartou
Overený e-shop